Konkurs urodzinowy Drzewo Życia

26 sierpnia 2020 admin AktualnościArchiwalne

Zapraszamy użytkowników Facebooka i Instagrama do wzięcia udziału w konkursie z nagrodami, ogłoszonym przez Drzewo Życia Mobilna Naturoterapia Dorota Anna Czerwiec, dostępnym na stronach:

Regulamin konkursu z dnia 11 marca 2022r.:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu ogłoszonego w serwisach społecznościowych Facebook.com i Instagram.com (zwanym dalej “Konkursem”) jest firma Drzewo Życia Mobilna Naturoterapia Dorota Anna Czerwiec, ul. Fiołkowa 4, 42-520 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6291204608.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany ani przez Facebook, ani przez Instagram. Facebook i Instagram to znaki towarowe zastrzeżone przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronach:
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com lub Instagram.com; które polubiły jedną ze stron: Dorota Czerwiec – doradztwo naturoterapeutyczne lub/i Dorota Czerwiec oraz zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  • jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook i Instagram;
  • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  • jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub/i Instagram;
  • polubił stronę Dorota Czerwiec – doradztwo naturoterapeutyczne lub/i Dorota Czerwiec
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 § 3. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano trzydzieści pięć nagród – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6 (dalej: Laureaci) – po jednej dla każdego Laureata.
 2. Nagrody (dalej: „Nagrody”) w Konkursie są następujące:
  • Karta prezentowa na usługi świadczone przez Organizatora o wartości 250 zł,
  • Karta prezentowa na usługi świadczone przez Organizatora o wartości 150 zł,
  • Karta prezentowa na usługi świadczone przez Organizatora o wartości 120 zł,
  • 2 x wodoodporny worko-plecak handmade z nadrukiem adresu strony internetowej Organizatora, o wartości 100 zł,
  • 5 x wodoodporna saszetka handmade z nadrukiem adresu strony internetowej Organizatora, o wartości 90 zł,
  • 5 x voucher na skan biorezonansem Quantum wykonany przez Organizatora, o wartości 80 zł,
  • 20 x kupon rabatowy -20% na usługi świadczone przez Organizatora.
 3. W przypadku, gdy liczba uczestników konkursu, którzy spełnili zadanie konkursowe będzie mniejsza niż 35 osób – nagrody również się redukują do liczby osób, które wykonały zadanie konkursowe, według najmniejszej wartości (czyli najpierw będą przyznawane nagrody o najwyższej wartości, a na końcu kupony rabatowe).
 4. Nagrody przyznane w Konkursie dotyczą usług mobilnych świadczonych jedynie na terenie Zagłębia Dąbrowskiego oraz usług zdalnych.
 5. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszeń o Konkursie opublikowanych na portalach Facebook i Instagram, na profilach Organizatora: Dorota Czerwiec – doradztwo naturoterapeutyczne i Dorota Czerwiec
 6. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 7. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszeń konkursowych (dalej: „post konkursowy“) na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, na profilach Organizatora pod adresem Dorota Czerwiec – doradztwo naturoterapeutyczne i Dorota Czerwiec
 2. Konkurs trwa od dnia 11 marca 2022 godz. 7:00 do 14 kwietnia 2022 godz. 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest łączne wykonanie następujących czynności:
  • polubienie Posta konkursowego,
  • obserwacja profilu Organizatora na Facebooku / Instagramie,
  • zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na profilu facebookowym/instagramowym Organizatora,
  • zaproszenie do zabawy 3 znajomych interesujących się medycyną naturalną, oznaczając je w komentarzu pod Postem konkursowym.
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku / Instagramie pod adresami:

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook lub/i Instagram oraz obserwacji profili społecznościowych Organizatora Dorota Czerwiec – doradztwo naturoterapeutyczne lub/i Dorota Czerwiec
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik jednocześnie akceptuje Regulamin oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 4. Spośród nadesłanych komentarzy Organizator wyłoni trzydziestu pięciu Laureatów nagród.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku / Instagramie dnia 22 kwietnia 2022r.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w odrębnych postach na stronach:
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagród jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na stronach Organizatora w mediach społecznościowych wiadomości prywatnej z następującymi danymi kontaktowymi:
  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • adres mailowy
  • adres wysyłki nagród rzeczowych
 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w § 6. pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 9. Przyznane w Konkursie nagrody można odebrać w ciągu 31 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w § 6. ust. 7.
 10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka lub/i Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:
  • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook / Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka / Instagrama;
  • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka / Instagrama kont/profili osób trzecich;
  • ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook / Instagram.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook / Instagram.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka / Instagrama.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, nie dłużej niż do końca obowiązywania niniejszego Regulaminu (§ 11. pkt.1).
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook lub/i Instagram.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  • korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs urodzinowy z dnia 11.03.2022r.”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 marca 2022r. i obowiązuje do 31.07.2022r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronach:
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://naturoterapia.info.pl/konkurs-urodzinowy-drzewo-zycia/

facebookGabinety Zdrowiakonkursnagrodytlenoterapiazdrowie

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/